Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số nào sau đây không liên tục tại x = 2 y = x + 2

Hàm số nào sau đây không liên tục tại x = 2 y = x + 2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số nào sau đây không liên tục tại (x = 2).


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hàm phân thức không liên tục tại điểm mà hàm số không xác định.

Giải chi tiết:

Dễ thấy hàm số (y = dfrac{{{x^2}}}{{x - 2}})không xác định tại (x = 2) nên không liên tục tại (x = 2).

Chọn C.

Ý kiến của bạn