Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số nào sau đây toàn hoàn với chu kì 2pi y = tan d

Hàm số nào sau đây toàn hoàn với chu kì 2pi y = tan d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số nào sau đây toàn hoàn với chu kì (2pi )?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Hàm số (y = sin ax,,,y = cos ax) tuần hoàn với chu kì (T = dfrac{{2pi }}{{left| a right|}}).


- Hàm số (y = tan ax,,,y = cot ax) tuần hoàn với chu kì (T = dfrac{pi }{{left| a right|}}).

Giải chi tiết:

Hàm số (y = tan left( {dfrac{x}{2}} right)) tuần hoàn với chu kì (T = dfrac{pi }{{dfrac{1}{2}}} = 2pi ).

Chọn A.

Ý kiến của bạn