Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số nào trong bốn hàm số sau có bảng biến thiên như

Hàm số nào trong bốn hàm số sau có bảng biến thiên như

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số nào trong bốn hàm số sau có bảng biến thiên như hình vẽ sau?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Dựa vào chiều nhánh cuối cùng của đồ thị xác định dấu của hệ số (a).


- Thay (x = 0) tìm hệ số (c).


- Dựa vào các điểm cực trị của hàm số chọn đáp án đúng.

Giải chi tiết:

BBT trên là của đồ thị hàm đa thức bậc ba dạng (y = a{x^3} + b{x^2} + cx + d) (left( {a ne 0} right)).

Nhánh cuối cùng của đồ thị đi lên nên (a > 0), do đó loại đáp án A.

Thay (x = 0 Rightarrow c = 2) (do đồ thị hàm số đi qua điểm (left( {0;2} right))) nên loại đáp án C.

Hàm số có 2 điểm cực trị (x = 0,,,x = 2)  nên loại đáp án C, do (y' = 3{x^2} + 6x = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x =  - 2end{array} right.).

Chọn D.

Ý kiến của bạn