Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hàm số y = tan 2x tuần hoàn với chu kỳ là 2pi pi dkpi

Hàm số y = tan 2x tuần hoàn với chu kỳ là 2pi pi dkpi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hàm số (y = tan 2x) tuần hoàn với chu kỳ là?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hàm số (y = tan ax) tuần hoàn với chu kì (T = dfrac{pi }{{left| a right|}}).

Giải chi tiết:

Hàm số (y = tan 2x) tuần hoàn với chu kỳ (dfrac{pi }{{left| 2 right|}} = dfrac{pi }{2}).

Chọn D.

Ý kiến của bạn