Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hạn chế chủ yếu về tự nhiên của khu vực đồng bằng nước ta là

Hạn chế chủ yếu về tự nhiên của khu vực đồng bằng nước ta là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hạn chế chủ yếu về tự nhiên của khu vực đồng bằng nước ta là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn