Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hannah French in the library She’s at home with her cl

Hannah French in the library She’s at home with her cl

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hannah ___________ French in the library. She’s at home with her classmates.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn