Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hấp thụ hoàn toàn V lít khí H2S đktc vào 200 ml dung dị

Hấp thụ hoàn toàn V lít khí H2S đktc vào 200 ml dung dị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hấp thụ hoàn toàn V lít khí H2S (đktc) vào 200 ml dung dịch NaOH 1,25M thu được dung dịch X có chứa 12,3 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+) Thu được hỗn hợp muối gồm NaHS (x mol) và Na2S (y mol) ⟹ mmuối = PT (1)


+) Bảo toàn nguyên tố Na:  ({n_{NaOH}} = {n_{NaHS}} + 2.{n_{N{a_2}S}}) ⟹ PT (2)


+) Bảo toàn nguyên tố S: ({n_{{H_2}S}} = {n_{NaHS}} + {n_{N{a_2}S}})

Giải chi tiết:

nNaOH = 0,2.1,25 = 0,25 mol

+) Thu được hỗn hợp muối gồm NaHS (x mol) và Na2S (y mol) ⟹ mmuối = 56x + 78y = 12,3 (1)

+) Bảo toàn nguyên tố Na: ({n_{NaOH}} = {n_{NaHS}} + 2.{n_{N{a_2}S}}) ⟹ x + 2y = 0,25 (2)

Từ (1) và (2) ⟹ x = 0,15 mol; y = 0,05 mol

+) Bảo toàn nguyên tố S: ({n_{{H_2}S}} = {n_{NaHS}} + {n_{N{a_2}S}}) = 0,15 + 0,05 = 0,2 mol

⟹ V = 4,48 lít

Đáp án A

Ý kiến của bạn