Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hạt nhân  18^40Ar có khối lượng 399525u Cho khối lượng

Hạt nhân  18^40Ar có khối lượng 399525u Cho khối lượng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hạt nhân  ({}_{18}^{40}Ar) có khối lượng (39,9525u). Cho khối lượng của proton và notron lần lượt là (1,0073u) và (1,0087u;,,1u = 931,5,,MeV/{c^2}). Năng lượng liên kết của hạt nhân ({}_{18}^{40}Ar) là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hạt nhân ({}_Z^AX)  có (Z,,proton) và (left( {A - Z} right),,notron).


Năng lượng liên hết hạt nhân được xác định bằng công thức:


({{rm{W}}_{lk}} = left[ {Z.{m_p} + (A - Z).{m_n} - {m_X}} right].{c^2})

Giải chi tiết:

Năng lượng liên hết hạt nhân ({}_{18}^{40}Ar) là:

(begin{array}{l}
{{rm{W}}_{lk}} = left[ {Z.{m_p} + (A - Z).{m_n} - {m_X}} right].{c^2}\
,,,,,,,, = left[ {18.1,0073 + (40 - 18).1,0087 - 39,9525} right].931,5 = 344,9(MeV)
end{array})

Chọn D.

Ý kiến của bạn