Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hạt nhân (84^210Po) đứng yên phân rã α thành hạt n

Hạt nhân (84^210Po) đứng yên phân rã α thành hạt n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hạt nhân ({}_{84}^{210}Po) đứng yên, phân rã α thành hạt nhân chì. Động năng của hạt α bay ra bằng bao nhiêu phần trăm của năng lượng phân rã?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có PTPƯ sau:  ({}_{84}^{210}Po to alpha  + {}_{82}^{206}Pb)

+ Theo định luật bảo toàn động lượng ta có:  (overrightarrow {{p_{Po}}}  = overrightarrow {{p_alpha }}  + overrightarrow {{p_{Pb}}}  = 0 Rightarrow {p_alpha } = {p_{Pb}})

Mà  ({p^2} = 2mK Rightarrow {m_alpha }{K_alpha } = {m_{Pb}}{K_{Pb}} Rightarrow {K_{Pb}} = {{{m_alpha }} over {{m_{Pb}}}}{K_alpha })

+ Năng lượng phân rã:  (Delta E = {K_alpha } + {K_{Pb}} - {K_{Po}} = {K_alpha } + {K_{Pb}})

(Delta E = {K_alpha } + {{{m_alpha }} over {{m_{Pb}}}}{K_alpha } = {{{m_{Pb}} + {m_alpha }} over {{m_{Pb}}}}{K_alpha } Rightarrow {{{K_alpha }} over {Delta E}} = {{{m_{Pb}}} over {{m_{Pb}} + {m_alpha }}} = {{206} over {206 + 4}} = 0,981 = 98,1% ) 

=> Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn