Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hầu hết cây trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhất ở nhiệt

Hầu hết cây trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhất ở nhiệt

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hầu hết cây trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhất ở nhiệt độ 20oC-30oC. Khoảng nhiệt độ này gọi là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Hầu hết cây trồng nhiệt đới quang hợp tốt nhất ở nhiệt độ 20oC-30oC. Khoảng nhiệt độ này gọi là khoảng thuận lợi.

Chọn C

Ý kiến của bạn