Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hậu quả lớn nhất về kinh tế do chính sách khai thác thuộc đị

Hậu quả lớn nhất về kinh tế do chính sách khai thác thuộc đị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hậu quả lớn nhất về kinh tế do chính sách khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn