Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy chọn câu giải thích đúng Tại sao việc nối vỏ kim loại c

Hãy chọn câu giải thích đúng Tại sao việc nối vỏ kim loại c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy chọn câu giải thích đúng

Tại sao việc nối vỏ kim loại của một bình nước nóng với đất lại rất quan trọng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Ý kiến của bạn