Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy lựa chọn nội dung ở cột B phù hợp với nội dung ở cộ

Hãy lựa chọn nội dung ở cột B phù hợp với nội dung ở cộ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy lựa chọn nội dung ở cột B phù hợp với nội dung ở cột A rồi điền vào cột trả lời về đặc điểm các ngành Thực vật.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn