Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy nêu cấu trúc hóa học của của phân tử ATP Tại sao gọ

Hãy nêu cấu trúc hóa học của của phân tử ATP Tại sao gọ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy nêu cấu trúc hóa học của của phân tử ATP. Tại sao gọi ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

* Được cấu trúc gồm 3 thành phần sau:

- Bazơ nitơ ađênin.

- Đường ribôzơ.

- Ba nhóm phôtphat.

* Tại vì tất cả các hoạt động của tế bào đều sử dụng nguồn năng lượng là ATP nên gọi là đồng tiền năng lượng. 

Ý kiến của bạn