Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy tìm câu chủ đề của đoạn văn Từ đó cho biết đoạn văn

Hãy tìm câu chủ đề của đoạn văn Từ đó cho biết đoạn văn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy tìm câu chủ đề của đoạn văn. Từ đó, cho biết đoạn văn được triển khai theo phương pháp nào?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức về cách thức trình bày đoạn văn.

Giải chi tiết:

– Câu chủ đề nằm ở cuối đoạn.

– Đoạn văn triển khai theo phương pháp quy nạp.

Ý kiến của bạn