Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy tìm ngày sinh và tháng sinh của bạn học đó ngày 8 t

Hãy tìm ngày sinh và tháng sinh của bạn học đó ngày 8 t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy tìm ngày sinh và tháng sinh của bạn học đó.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Từ ý a) suy ra được các khả năng của tháng sinh của bạn học sinh.


Thay lần lượt các tháng sinh của bạn vào phép tính rồi chọn cặp tháng sinh và ngày sinh thỏa mãn phép tính.

Giải chi tiết:

Theo câu a) ta được tháng sinh của bạn học sinh là số tự nhiên chẵn nên (a in left{ {2;,,4;,,6;,,8;,,10;,,12} right}.)

Thay lần lượt các giá trị (a) vào biểu thức (left( * right)) ta được:

+) Với (a = 2) ( Rightarrow 31.2 + 12.b = 284) ( Rightarrow 12b = 222) ( Rightarrow b = 222:12) ( Rightarrow ) Không có số tự nhiên (b) thỏa mãn.

+) Với (a = 4) ( Rightarrow 31.4 + 12.b = 284) ( Rightarrow 12b = 160) ( Rightarrow b = 160:12) ( Rightarrow ) Không có số tự nhiên (b) thỏa mãn.

+) Với (a = 6) ( Rightarrow 31.6 + 12.b = 284) ( Rightarrow 12b = 98) ( Rightarrow b = 98:12) ( Rightarrow ) Không có số tự nhiên (b) thỏa mãn.

+) Với (a = 8) ( Rightarrow 31.8 + 12.b = 284) ( Rightarrow 12b = 36) ( Rightarrow b = 36:12) ( Rightarrow ) (b = 3,,left( {tm} right))

+) Với (a = 10) ( Rightarrow 31.10 + 12.b = 284) ( Rightarrow 12b =  - 26)( Rightarrow ) Không có số tự nhiên (b) thỏa mãn.

+) Với (a = 12) ( Rightarrow 31.12 + 12.b = 284) ( Rightarrow 12b =  - 88) ( Rightarrow ) Không có số tự nhiên (b) thỏa mãn.

Vậy bạn học sinh đó sinh ngày 3 tháng 8.

Ý kiến của bạn