Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắ

Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hãy tính khối lượng và trọng lượng của một chiếc dầm sắt có thể tích (20,d{m^3}.) Biết khối lượng riêng của sắt là (7800kg/{m^3}.)


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính khối lượng: (m = D.V.)


Công thức tính trọng lượng: (P = 10m.)

Giải chi tiết:

Đổi (20,d{m^3} = 0,02,{m^3}.)

Khối lượng của dầm sắt là:

(m = D.V = 7800.0,02 = 156left( {kg} right).)

Trọng lượng của dầm sắt là:

(P = 10m = 156.10 = 1560,left( N right))

Ý kiến của bạn