Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He asked me what time was it time is it time it was Non

He asked me what time was it time is it time it was Non

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He asked me what______.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn