Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

he can never follow me Fast as he runs Fast as does he

he can never follow me Fast as he runs Fast as does he

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

________, he can never follow me.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn