Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He did not remember the meeting He went out for a coffe

He did not remember the meeting He went out for a coffe

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He did not remember the meeting. He went out for a coffee with his friends then.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề phân từ

Giải chi tiết:

Khi mệnh đề trạng ngữ và mệnh đề chính có cùng một chủ ngữ, có thể lược bỏ chủ ngữ ở mệnh đề trạng ngữ và đưa động từ về dạng V_ing khi mệnh đề ở dạng chủ động.

Tạm dịch: Anh ta không nhớ có cuộc họp. Sau đó anh ấy đi uống cà phê với bạn bè.

A. sai ngữ pháp

B. sai ngữ pháp

C. sai ngữ pháp

D. Không nhớ cuộc gặp, anh ấy đi uống cà phê với bạn bè.

Chọn D.

Ý kiến của bạn