Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He has been selling motorbikes ten years ago since ten

He has been selling motorbikes ten years ago since ten

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He has been selling motorbikes ________.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn