Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He has great intelligence He can solve all the problems

He has great intelligence He can solve all the problems

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He has great intelligence. He can solve all the problems very quickly.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Đảo ngữ

Giải chi tiết:

Cấu trúc: S + be + so + adj + that + S + V: rất/quá … đến nỗi/mức …

Dạng đảo: So + adj + be + S + that + S + V

= Such + (a/an) + adj + N + be + S + that + S + V

Tạm dịch: Anh ấy có trí thông minh tuyệt vời. Anh ấy có thể giải quyết mọi vấn đề rất nhanh chóng.

= C. Anh ấy rất thông minh đến mức anh ấy có thể giải quyết mọi vấn đề rất nhanh chóng.

A. Sai cấu trúc

B. Sai cấu trúc

D. Anh ấy rất thông minh rằng anh ấy có thể giải quyết tất cả các vấn đề rất nhanh chóng. => sai nghĩa

Chọn C.

Ý kiến của bạn