Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He is the man last week I met which I met whose I met

He is the man last week I met which I met whose I met

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He is the man ______ last week.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn