Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hệ quả của quá trình xâm thực mạnh ở núi là:

Hệ quả của quá trình xâm thực mạnh ở núi là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ quả của quá trình xâm thực mạnh ở núi là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn