Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He read he didnt get enough knowledge to complete his

He read he didnt get enough knowledge to complete his

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He read _______ he didn't get enough knowledge to complete his assignment.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Mệnh đề kết quả

Giải chi tiết:

- Cấu trúc với tính từ:

so + adj + that: quá … đến nỗi …

= such a/an + adj + that

- Cấu trúc với danh từ:

S + V + so + many/few/much + N + that + S + V: quá nhiều / ít … đến nỗi mà  …

Tạm dịch: Anh ấy đọc quá ít sách đến mức anh không đủ kiến thức để hoàn thành bài tập của mình.

Chọn D.

Ý kiến của bạn