Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He sent his children to the park so that he could have

He sent his children to the park so that he could have

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He sent his children to the park so that he could have some ____.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn