Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh hình thàn

Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh hình thàn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh hình thành ở vùng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn