Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

He thinks the Conservatives the next election win are

He thinks the Conservatives the next election win are

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

He thinks the Conservatives _____ the next election.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn