Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hệ thống núi ở Bắc Trường Sơn có đặc điểm:

Hệ thống núi ở Bắc Trường Sơn có đặc điểm:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hệ thống núi ở Bắc Trường Sơn có đặc điểm:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn