Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Her father bought her when he went on holiday in Singap

Her father bought her when he went on holiday in Singap

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Her father bought her______ when he went on holiday in Singapore last week.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn