Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

her homework at this time yesterday morning Was she do

her homework at this time yesterday morning Was she do

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

______ her homework at this time yesterday morning?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn