Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Her skin has a really bad reaction the sun of about to

Her skin has a really bad reaction the sun of about to

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Her skin has a really bad reaction _______ the sun.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn