Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

- Hey thank you for showing me around today            

- Hey thank you for showing me around today            

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

- Hey, thank you for showing me around today.                  - _________


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn