Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiđro có 3 đồng vị bền 1^1H 1^2H 1^3H Oxi có 3 đồng vị

Hiđro có 3 đồng vị bền 1^1H 1^2H 1^3H Oxi có 3 đồng vị

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiđro có 3 đồng vị bền: ({}_1^1H), ({}_1^2H), ({}_1^3H). Oxi có 3 đồng vị bền: ({}_8^{16}O), ({}_8^{17}O), ({}_8^{18}O). Có bao nhiêu loại phân tử nước được tạo nên bởi các đồng vị của hai nguyên tố trên?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cách 1: Viết tất cả các phân tử H2O có thể được tạo thành từ các đồng vị

+ Phân tử H2O được tạo từ ({}_8^{16}O) gồm: ({}_1^1H)({}_8^{16}O)({}_1^1H), ({}_1^2H)({}_8^{16}O)({}_1^2H), ({}_1^3H)({}_8^{16}O)({}_1^3H), ({}_1^1H)({}_8^{16}O)({}_1^2H), ({}_1^2H)({}_8^{16}O)({}_1^3H), ({}_1^3H)({}_8^{16}O)({}_1^1H).

→ 6 phân tử H2O được tạo từ ({}_8^{16}O).

+ Tương tự có 6 phân tử tạo từ ({}_8^{17}O) và 6 phân tử H2O được tạo từ ({}_8^{18}O).

⟹ Tổng 6 + 6 + 6 = 18.

Cách 2: Sử dụng xác suất

- Chọn 2 nguyên tử H:

+ Nếu 2 nguyên tử H giống nhau: ({}_1^1H)({}_1^1H), ({}_1^2H)({}_1^2H), ({}_1^3H)({}_1^3H) → 3 cách.

+ Nếu 2 nguyên tử H khác nhau có: ({}_1^1H)({}_1^2H), ({}_1^2H)({}_1^3H), ({}_1^3H)({}_1^1H) → 3 cách.

⟹ Chọn 2 nguyên tử H có 3 + 3 = 6 cách.

- Chọn 1 nguyên tử O có các cách: ({}_8^{16}O), ({}_8^{17}O), ({}_8^{18}O) → 3 cách.

Vậy số phân tử H2O có thể có là 6 . 3 = 18.

Đáp án C

Ý kiến của bạn