Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiđro hóa hoàn toàn 262 gam hỗn hợp X gồm etylbenzen và

Hiđro hóa hoàn toàn 262 gam hỗn hợp X gồm etylbenzen và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiđro hóa hoàn toàn 26,2 gam hỗn hợp X gồm etylbenzen và stiren cần 20,16 lít khí H2 (đktc) với xúc tác thích hợp. Phần trăm khối lượng stiren trong hỗn hợp X là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gọi số mol của etylbenzen và stiren trong X lần lượt là x và y (mol).


Lập hai phương trình dựa vào khối lượng X và số mol H2 ⟹ x và y.


⟹ mstiren ⟹ %mstiren = mstiren.100%/mX

Giải chi tiết:

Gọi số mol của etylbenzen và stiren trong X lần lượt là x và y (mol).

+ mX = mC8H10 + mC8H8 = 106x + 104y = 26,2 (1)

Phản ứng hiđro hóa:

C8H10 + 3H2 ⟶ C8H16

   x   ⟶  3x (mol)

C8H8  + 4H2 ⟶ C8H16

   y    ⟶ 4y (mol)

Theo PTHH ⟹ nH2 = 3x + 4y = 0,9 (2)

Từ (1) và (2) ⟹ x = 0,1 và y = 0,15.

⟹ mC8H8 = 0,15.104 = 15,6 gam.

Vậy %mC8H8 = 15,6.100%/26,2 = 59,5%.

Chọn A.

Ý kiến của bạn