Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiđro hóa hoàn toàn anđehit acrylic bằng lượng dư H<sub>2</s

Hiđro hóa hoàn toàn anđehit acrylic bằng lượng dư H<sub>2</s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiđro hóa hoàn toàn anđehit acrylic bằng lượng dư H2 (xúc tác Ni, nhiệt độ) thu được ancol X. Hòa tan hết lượng X vào 13,5 gam nước thu được dung dịch Y. Cho natri dư vào dung dịch Y thu được 11,2 lít khí H2 (đktc). Nồng độ phần trăm chất X trong dung dịch Y là (cho Na =23, H =1, O =16, C =12)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Andehit acrylic : CH2=CH-CHO + 2H2 → C3H7OH

Na phản ứng với cả H2O và X

=>nH2 = ½ ( nX + nH2O)

= nX = 0,25 mol

=>%CX(Y) = 52,63%

=>A

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn