Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiđrocacbon không phải đồng phân của o-xilen là 13-đime

Hiđrocacbon không phải đồng phân của o-xilen là 13-đime

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiđrocacbon không phải đồng phân của o-xilen là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

o-xilen (1,2-đimetylbenzen) có công thức phân tử là C8H10. Dựa vào tên gọi của các hợp chất hữu cơ ⟹ CTCT ⟹ CTPT và lựa chọn hợp chất hữu cơ là đồng phân của o-xilen.

Giải chi tiết:

Stiren có công thức C6H5CH=CH2 (C8H8) không phải đồng phân của o-xilen.

Chọn D.

Ý kiến của bạn