Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiđrocacbon là đồng đẳng của axetilen A là hợp chất nào

Hiđrocacbon là đồng đẳng của axetilen A là hợp chất nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiđrocacbon là đồng đẳng của axetilen, A là hợp chất nào dưới đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

CTTQ của ankin: CnH2n-2 (n ≥ 2).

Giải chi tiết:

Axetilen là ankin. CTTQ của ankin: CnH2n-2 (n ≥ 2).

⟹ C4H6 là đồng đẳng của axetilen.

Đáp án C

Ý kiến của bạn