Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng với toluen là stir

Hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng với toluen là stir

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng với toluen là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng với toluen là ankylbenzen.

Giải chi tiết:

Cumen (C9H12) là đồng đẳng của toluen (C7H8).

Chọn D.

Ý kiến của bạn