Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiện tượng quan sát được khi sục từ từ khí CO2 cho đến

Hiện tượng quan sát được khi sục từ từ khí CO2 cho đến

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiện tượng quan sát được khi sục từ từ khí CO2 cho đến dư vào dung dịch Ca(OH)2


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sai lầm: Xác định sai hiện tượng của phản ứng.


Khi sục CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH)2, xảy ra hai phản ứng lần lượt:


CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O


CO2 + CaCO3 ↓ + H2O → Ca(HCO3)2

Giải chi tiết:

Khi sục CO2 từ từ đến dư vào dung dịch Ca(OH)2, xảy ra hai phản ứng lần lượt:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 ↓ + H2O

                                 trắng

CO2 + CaCO3 ↓ + H2O → Ca(HCO3)2

⟹ Ngay lập tức xuất hiện kết tủa trắng, kết tủa tan khi CO2 dư tạo dung dịch trong suốt.

Đáp án C

Ý kiến của bạn