Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hiking the trail to the peak be dangerous if you are n

Hiking the trail to the peak be dangerous if you are n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hiking the trail to the peak ______ be dangerous if you are not well prepared for dramatic weather changes.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn