Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

his good work and manners he didnt get a promotion Bec

his good work and manners he didnt get a promotion Bec

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

_____ his good work and manners, he didn't get a promotion.


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức: Liên từ

Giải chi tiết:

Sau chỗ trống là cụm từ “his good work and manners” (làm việc và cư xử tốt).

A. Because of + N/Ving: bởi vì

B. Even though S + V: mặc dù => loại

C. In spite of + N/Ving: mặc dù

D. Because S + V: bởi vì => loại

Tạm dịch: Mặc dù làm việc và cư xử tốt, nhưng anh ấy không được thăng chức.

Chọn C.

Ý kiến của bạn