Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 His………research has established a new conception about

 His………research has established a new conception about

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 His……….research has established a new conception about the Earth’s crust.


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ý kiến của bạn