Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hỗn hợp X gồm hai amino axit no (chỉ chứa hai loại nho

Hỗn hợp X gồm hai amino axit no (chỉ chứa hai loại nho

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hỗn hợp X gồm hai amino axit no (chỉ chứa hai loại nhóm chức), trong đó tỉ lệ mO : mN = 24 : 7. Để tác dụng hết với 11,8 gam X cần 100 ml dung dịch HCl 1M. Mặt khác, cho 11,8 gam X tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được m gam muối. Giá trị của m là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

,mO : mN = 24 : 7 => nO : nN = 3 : 1

=> nCOOH = 1,5nNH2

X + HCl : nHCl = nNH2 = 0,1 mol

=> nCOOH = 0,15 mol = nNaOH pứ = nH2O

Bảo toàn khối lượng : mX + mNaOH = m + mH2O

=> m = 15,1g

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn