Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Họ nguyên hàm của hàm số f x = 2x + 1là 2 x^2 + x x^2

Họ nguyên hàm của hàm số f x = 2x + 1là 2 x^2 + x x^2

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Họ nguyên hàm của hàm số (fleft( x right) = 2x + 1)là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: (int {left( {2x + 1} right)dx}  = dfrac{{2{x^2}}}{2} + x + C = {x^2} + x + C)

Chọn C.

Ý kiến của bạn