Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan 20 gam muối ăn trong 120 gam nước thu được bao

Hòa tan 20 gam muối ăn trong 120 gam nước thu được bao

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan 20 gam muối ăn trong 120 gam nước thu được bao nhiêu gam dung dịch?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Khối lượng dung dịch bằng tổng khối lượng dung môi cộng khối lượng chất tan.

Giải chi tiết:

({m_{{rm{dd}}}} = {m_{{H_2}O}} + {m_{NaCl}} = 120 + 20 = 140{rm{ }}gam.)

Chọn B.

Ý kiến của bạn