Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan 294 gam H3PO4 trong 350 ml dung dịch NaOH 2M th

Hòa tan 294 gam H3PO4 trong 350 ml dung dịch NaOH 2M th

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan 29,4 gam H3PO4 trong 350 ml dung dịch NaOH 2M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn khan có khối lượng là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xét tỉ lệ nNaOH  : nH3PO4 = a


NaOH + H3PO4 →  NaH2PO4 + H2O


2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O


3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O


Nếu a ≤ 1 thì phản ứng chỉ tạo ra NaH2PO4


Nếu 1 < a < 2 thì phản ứng tạo 2 muối NaH2PO4 và Na2HPO4


Nếu a = 2 thì phản ứng chỉ tạo Na2HPO4


Nếu 2 < a < 3 thỉ phản ứng tạo 2 muối Na2HPO4 và Na3PO4


Nếu a ≥ 3 nên phản ứng tạo muối Na3PO4

Giải chi tiết:

Ta có: nH3PO4 = 0,3 mol; nNaOH = 0,35.2 = 0,7 mol

Ta thấy: 2 < nNaOH/nH3PO4 = 0,7/0,3 = 2,3 < 3

⟹ tạo 2 muối Na2HPO4 và Na3PO4.

Gọi nNa2HPO4 = x, nNa3PO4 = y (mol)

H3PO4 + 2NaOH → Na2HPO4 + 2H2O

    x             2x     ←         x

H3PO4 + 3NaOH → Na3PO4 + 3H2O

    y             3y     ←      y

Hệ phương trình: (left{ {begin{array}{*{20}{l}}{{n_{H3PO4}} = x + y = 0,3}\{{n_{NaOH}} = 2x + 3y = 0,7}end{array} to left{ begin{array}{l}x = 0,2\y = 0,1end{array} right.} right.)

⟹ mchất rắn = mNa2HPO4 + mNa3PO4 = 0,2.142 + 0,1.164 = 44,8 gam.

Đáp án B

Ý kiến của bạn