Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan 304 gam hỗn hợp kim loại Fe Cu trong dung dịch

Hòa tan 304 gam hỗn hợp kim loại Fe Cu trong dung dịch

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan 30,4 gam hỗn hợp kim loại Fe, Cu trong dung dịch HCl  thu được dung dịch muối, 4,48 lít H2 đktc và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

PTHH: Fe + 2HCl → FeCl2 + H2.


⟹ nFe . ⟹ mFe . ⟹ mCu

Giải chi tiết:

PTHH

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

0,2             ←              0,2       (mol)

⟹ mFe = 0,2.56 = 11,2 gam.

⟹ mCu = 30,4 – mFe = 19,2 gam.

Đáp án C

Ý kiến của bạn