Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Hòa tan 63 gam hỗn hợp Mg và Al trong dung dịch HNO3 dư

Hòa tan 63 gam hỗn hợp Mg và Al trong dung dịch HNO3 dư

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hòa tan 6,3 gam hỗn hợp Mg và Al trong dung dịch HNO3 dư thu được 5,60 lít (đktc) hỗn hợp gồm NO2 và N2O có tỉ lệ lần lượt là 4/1 (ngoài ra không còn sản phẩm khử khác). Phần trăm khối lượng Mg là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

- Từ tổng thể tích và tỉ lệ suy ra số mol mỗi khí.


- Đặt ẩn là số mol mỗi kim loại:


+ Từ tổng khối lượng kim loại ⟹ (1)


+ Bảo toàn e ⟹ (2)


- Giải hệ phương trình xác định được số mol mỗi kim loại ⟹ phần trăm khối lượng của kim loại cần tính.


Ta có: nNO2 + nN2O = 0,25 và nNO2 = 4nN2O ⟹ nNO2 = 0,2 mol; nN2O = 0,05 mol

Giải chi tiết:

Đặt nMg = x, nAl = y (mol)

⟹ mhh = 24x + 27y = 6,3 (1)

- Quá trình nhường e:

Mg → Mg2+ + 2e

x    →              2x

Al → Al3+ + 3e

y   →            3y

⟹ ne nhường = 2x + 3y (mol)

- Quá trình nhận e:

N+5 + 1e  →  N+4

          0,2 ← 0,2

2N+5 + 8e → 2N+1 (N2O)

         0,4 ←  0,05

⟹ ne nhận = 0,2 + 0,4 = 0,6 mol

Áp dụng bảo toàn e: 2x + 3y = 0,6 (2)

Từ (1) và (2) suy ra x = 0,15; y = 0,1

⟹ mMg = 0,15.24 = 3,6 gam

⟹ %mMg = (3,6/6,3).100% = 57,14%.

Đáp án B

Ý kiến của bạn