Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Hoà tan bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa NaNO3 và

Hoà tan bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa NaNO3 và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Hoà tan bột Fe vào 200 ml dung dịch chứa NaNO3 và H2SO4. Sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch A và 6,72 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm NO và H2 có tỉ lệ mol 2 : 1 và 3 gam chất rắn không tan. Biết dung dịch A không chứa muối amoni. Cô cạn dung dịch A thu được khối lượng muối khan là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

nNO=0,2  => nNO3- = 0,2

nH2=0,2  => tổng nH+=1 mol  

=> nSO42-=0,5 mol;

bảo toàn e: 2nFe=3nNO+2nH2

 => nFe=0,4 mol

m muối = 0,4 . 56+0,2 . 23+0,5 . 96=75 gam

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn